MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

Viešosios įstaigos Alytaus miesto pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – PSPC) mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11- 96-2, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Mokamos paslaugos – paslaugos, teikiamos PSPC, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

  1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
  2. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;
  3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).

Sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nepriskiriamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms sveikatos priežiūros įstaigoje nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, atvejais, kai:

  1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ;
  2. pacientas pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus medicinos pagalbos priemones.

Gydantis gydytojas, slaugytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis PSPC darbuotojas supažindina pacientą (arba paciento atstovą) su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, kainomis bei teikimo tvarka.

PSPC darbuotojas, teikiantis mokamą paslaugą, užtikrina, kad pacientas (arba paciento atstovas) mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr.025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) patvirtintų parašu bei įrašo mokamos paslaugos rūšį, kainą , kasos aparato čekio numerį ir jo datą bei atliktą mokamą paslaugą atžymi Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelėje F 025/a-LK.

Apmokėjus už paslaugas, pacientui (arba paciento atstovui) išduodamas kasos kvitas. Mokamų paslaugų apskaitą vykdo PSPC buhalteris teisės aktų numatyta tvarka. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako PSPC direktorė ar kiti už tai atsakingi darbuotojai.